Všeobecné obchodní podmínky a směrnice GDPR

Naše akce jsou tu pro zábavu a toto jsou pravidla, která zaručí, že zábavou i zůstanou. Součástí je i směrnice ochrany osobních údajů.
 

Ukázat aktuální akce?

Nechtěla bys příští týden někam zajít? Rád bych Tě znovu viděl.

Moc ráda. Tak si vyměníme telefony a domluvíme se, jo?

Definice organizátora

Organizátorem je Adéla Uchytilová, Koněvova 190, Praha 3, 13000 podnikající na základě živnostenského oprávnění - IČ 73830437.

Definice akce

Akcí se rozumí událost s předem naplánovaným programem, při kterém se účastníci mají možnost seznámit. Obsah a místo konání akce vybírá organizátor. Součástí programu je vzájemné představení účastníků. Účast na veškerém programu akce je pro účastníky dobrovolná a účastník může kdykoliv z akce odejít či se neúčastnit některé části programu.

Organizátor neručí za to, že se účastník na naší akci seznámí, pouze zprostředkovává možnost seznámení. Organizátor nekontroluje osobní údaje účastníků, tudíž za ně neručí. Například neručí za údaje o věku, či zdali jsou účastníci nezadaní a podobně.

Organizátor neručí na akci za zdraví nebo majetek účastníků ani neručí za škody nebo újmy, které by svým chováním účastník způsobil sobě nebo jiným účastníkům nebo třetím osobám. Akce končí oznámením konce akce organizátorem účastníkům nebo odchodem účastníka z akce.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let. Účastník je povinen dostavit se slušně a čistě oblečen. Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Po dobu konání akce se účastník musí chovat slušně a dle dobrých mravů a řídit se pokyny organizátora. Je povinen dbát o bezpečnost svou i ostatních. Účastník se musí zaregistrova na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.jinaseznamka.cz a dále musí uhradit účastnický poplatek v termínu daném pořadatelem. Přihlášením na akci a uhrazením účastnického poplatku účastník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínky odhlášení z akce

Účastník se může z akce odhlásit nejpozději 48 hodin před termínem konání akce a to písemně (e-mailem na info@jinaseznamka.cz). V tom případě mu bude účastnický poplatek vrácen na jeho bankovní účet, nebo může využít částku na uhrazení jiné naší akce. V případě pozdějšího odhlášení účastnický poplatek propadá a účastník nemá právo požadovat jinou náhradu.

Garance počtu účastníků

Minimální počet účastníků pro konání akce je 5 mužů a 5 žen. Organizátor není schopen garantovat, že se všichni přihlášení účastníci skutečně dostaví (např. z důvodu náhlé nemoci nebo jiné vážné události).

Zrušení akce organizátorem

Organizátor si vyhrazuje právo akci odvolat. V takovém případě uvědomí účastníky nejpozději 12 hodin před konáním akce vhodnou formou (e-mail, SMS, telefon). V tom případě bude účastnický poplatek vrácen, nebo může být využit na uhrazení jiné naší akce. Z důvodu vyšší moci (živelná katastrofa atd.) může být akce zrušena i méně než 12 hodin před začátkem.

Vyloučení účastníka z akce

Organizátor má právo vyloučit účastníka z akce v případě nesplnění kterékoli z podmínek účasti obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Účastník může být vyloučen i v případě nevhodného či neslušného chování a porušení zákonných norem.

Ochrana osobních údajů dle směrnice GDPR (23.5.2018)

I. Správce osobních údajů

OSVČ Adéla Uchytilová, IČO: 73830437, se sídlem Koněvova 190, 130 00 Praha 4, provozovatel webových stránek https://jinaseznamka.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

II. Osobní údaje a jejich zpracování

Při přihlášení k odběru novinek na https://jinaseznamka.cz vyžadujeme tyto osobní údaje: e-mailovou adresu, rok narození, pohlaví.

Při přihlášení na naši akci prostřednictvím webových stránek, emailu, nebo osobního kontaktu vyžadujeme tyto osobní údaje: Jméno a Příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví, rok nebo datum narození.

V případě vyžádání zasílání fyzické korespondence evidujeme Vaši poštovní adresu.

III. Zabezpečení osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uloženy v elektronické formě na zabezpečených zařízeních a přístup k ním mají pouze pověřené osoby.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Organizování akcí, na které se přihlašujete a zasílání údajů před a po akci.
Zasílání marketingových údajů a pozvánek na naše další akce.
Vaše údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetí straně.
Pouze s udělením Vašeho výslovného souhlasu může být kontakt na Vás předán další osobě účastnící se seznamovací akce.

V. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme standardně na dobu neurčitou, ale budou smazány nejpozději do 30 dnů od Vaší případné žádosti o jejich smazání. Údaje sami smažeme v případě, že již nevidíme důvod pro jejich možné budoucí využití, nebo pokud nám jejich archivaci neukládá zákon.

VI. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce může pro zpracování údajů využít zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je tedy každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením, či zmocněním správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany strany správce. Zpracovatele obvykle využíváme na technické zpracování, uložení, archivaci či zálohování dat, nebo marketingovou komunikaci.

Zpracovatelé:
Microsoft; Redmond, Washington, U.S.
Google Ireland Ltd.; CRN: 368047
Seznam.cz, a.s.; IČO: 26168685
MailChimp, Atlanta, Georgie, USA
Rubicon Systems s.r.o., IČO: 06093744
WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708

Vaše osobní údaje mohou být postoupeny subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje nebo nařizuje zákon.

VII. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje evidujeme a zpracováváme.

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje nezpracováváme náležitě a v souladu se zákonem a směrnicí GDPR, můžete požádat o vysvětlení, nebo nápravu tohoto stavu, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány.© 2013 JináSeznamka.cz